Adatkezelési tájékoztató – ÖkoManók ovis könyvcsomag programhoz

Hatálybalépés: 2023. október 15.

Jelen tájékoztató a VitaFutura – az életért, a jövőért Alaptvány ÖkoManók ovis könyvcsomag programjával (a továbbiakban: program) összefüggésben történő személyes adatok kezelésére vonatkozik. A tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: VitaFutura)
Adatkezelő képviselője: Vaszari Mónika, Hartmann Ildikó, Istvanovszki Zsanett
Adatkezelő székhelye: 2131 Göd, Pulykaház u. 9. A1
Adatkezelő elektronikus címe: [email protected]

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok, értelmező rendelkezések

2.1 A VitaFutura ÖkoManók ovis könyvcsomag programjával összefüggésben végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabályok

2.1.1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2.1.2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

2.2 Értelmező rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató szempontjából:

2.2.1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2.2 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.2.3 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a VitaFutura nevében személyes adatokat kezel;

2.2.4 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

2.3 Az adatkezelés alapelvei

2.3.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

2.3.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

2.3.3 A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2.3.4 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.3.5 A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

3. A program keretében átadott könyvcsomag átvételekor megadott
adatokhoz kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő további adatkezelés

3.1 A VitaFutura ÖkoManók ovis könyvcsomag program keretében megvalósuló adatkezelés célja:

  • a Magyarország területén működő óvodákban a nevelési pedagógiai folyamat támogatása,
  • az óvodás korú gyermekek környezetismeretének, környezettudatosságának fejlesztése, a környezetvédelemmel kapcsolatos alapismeretek átadása.

3.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

3.2.1 Személyazonosító adatok

Kezelt adatok köre:
A programban való részvételhez szükséges pályázás, pályázati dokumentáció során az Érintettek személyazonosító adatai: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, személyazonosító okmány száma

Adatkezelés célja:
A pályázatok elbírálásához, a támogatás igénybevételéhez, elszámolásához, program megvalósításához, valamint a támogatásként átadott könyvcsomagok nyilvántartásához kötődő adminisztratív feladatok végrehajtása

3.2.2. Elérhetőségi és kapcsolattartási adatok

Kezelt adatok köre:
A pályázó Érintettek elérhetőségi és kapcsolattartási adatai: e-mail cím, levelezési cím, telefonszám

Adatkezelés célja:
A VitaFutura és az Érintettek közötti kapcsolattartás, tájékoztatás, adategyeztetés, továbbá a könyvcsomagok kézbesítése

3.3 Az adatkezelés jogalapja

3.3.1 A program keretében pályázó, ill. résztvevő Érintettek személyes adatait a VitaFutura a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalap alapján, kizárólag az ÖkoManók program megvalósításával kapcsolatban szükséges tájékoztatási, szállítási és dokumentálási tevékenységek ellátása céljából kezelik.

3.4 Az adatok gyűjtésének forrása

3.4.1 Érintett önkéntes adatszolgáltatása.

3.5 Az adatkezelés időtartama

3.5.1 A jelen tájékoztatóban meghatározott célokból a személyes adatokat a VitaFutura a hatályos jogszabályokban (mint Számviteli tv.) rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelés céljából 2029. december 31-ig megőrzi.

3.5.2 Fenti megőrzési idő a jogi és biztonsági megfelelőség biztosításhoz szükséges őrzési időknek megfelelően változhat. Bizonyos adatokat könyvelési és beszámolási, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a fent megadott időnél tovább is kezelhetünk, illetve kötelesek vagyunk megőrizni. (Például a megrendeléssel kapcsolatos bizonyos adatokat a polgárjogi igények érvényesítéséhez a jogviszony megszűnését követő 5 évig (elévülési határidő), a könyveléshez és beszámolókészítéshez pedig 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni.)

4. Az adatokhoz való hozzáférés, a címzettek, adatfeldolgozók és az adatbiztonsági intézkedések

4.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

4.1.1 A személyes adatokhoz a VitaFutura kuratóriumának tagjai férhetnek hozzá – a programhoz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében és azokkal összefüggésben, továbbá a feladatok ellátásához szükséges mértékben.

4.2 Adatbiztonsági intézkedések

4.2.1 A VitaFutura a személyes adatok tárolásához a Google Drive (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 USA) és a OneDrive (MicroSoft Corporation, Microsoft Headquarters, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA) szolgáltatását, valamint a DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) tárhely szolgáltatását veszi igénybe, de más adatfeldolgozót nem bíz meg.

4.2.2 A VitaFutura megfelelő informatikai, technikai szervezési és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

4.3 Az Érintettek adatai megosztásának módja, adattovábbítás más szervezetek felé

4.3.1 Az adatok kezelése során a VitaFutura az Érintett egyes személyes adatait kizárólag jogszabály előírása alapján vagy az Érintett által adott hozzájárulás alapján osztja meg, ill. adja tovább.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

5.1 A hozzáféréshez való jog

5.1.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül a VitaFuturától tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy:

  • a VitaFutura milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési cél miatt;
  • mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy

  • a VitaFutura kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az Érintett bocsátotta azokat a VitaFutura rendelkezésére).

5.1.2 Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében a VitaFutura köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

5.1.3 A VitaFutura, az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az Érintettet írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén, elektronikus úton értesíti.

5.2 A helyesbítéshez való jog

5.2.1 Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a VitaFutura módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét), vagy kérheti a rá vonatkozó, pontatlan adatok helyesbítését, hiányzó személyes adatai az adatkezelési célnak megfelelő kiegészítését.

5.3 A törléshez való jog

5.3.1 Az Érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha tekintettel a kötelezően kezelt személyes adatokra, az adatkezelési cél eléréséhez az adat nem szükséges.

5.4 A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

5.4.1 Az Érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a VitaFutura zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a VitaFutura jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a VitaFutura ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a VitaFutura továbbtárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

5.5 A tiltakozáshoz való jog

5.5.1 Az Érintettet – tekintettel az adatkezelés jogalapjára – nem illeti meg a tiltakozás joga.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáskérés és jogérvényesítési lehetőség

6.1 Az alábbi elérhetőségek bármelyikén az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését:

Postai cím: 2131 Göd, Pulykaház 9. A1
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: + 36 30 411 9512

6.2 Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a VitaFutura a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, abban az esetben panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetőleg bírósághoz fordulhat.

NAIH székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: [email protected],
honlap: www.naih.hu

6.3 Az adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata 

6.3.1 A tájékoztatót szükség szerint az Adatkezelő felülvizsgálja, és ennek eredményét közzé teszi. Az értesítés módjának meghatározásakor az Adatkezelő olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a változtatás jelentősége, vagy a változtatásban Érintett személyek és adatok köre.

6.3.2 A fent nem említett kérdésekben Általános adatkezelési szabályzatunk az irányadó.

feliratkozás VitaFutura hírlevélre

Értesülj elsők között legfrissebb híreinkről!

Ha nem akarsz lemaradni aktuális híreinkről, és szeretnéd az elsők között olvasni cikkeinket, iratkozz fel hírlevelünkre!

Adatkezelési tájékoztató

Sikeresen feliratkoztál. Hamarosan érkezik első levelünk. Ha mégsem, kérjük, ellenőrizd spam mappád vagy - ha Gmailt használsz - a promóciók között. Ha ott sem találod, vedd fel velünk a kapcsolatot az [email protected] email címen.

Pin It on Pinterest